welsh_language_badge

welsh_language_badge

ScoutsCymru are committed to putting Cymraeg into scouting and after consulting with the Welsh Language Commissioner for Wales we are promoting the wearing of the Cymraeg Badge to any Adult Volunteer and Young Leader who can speak Welsh.

The badge has been designed by the office of the Welsh Language Commissioner and the cloth version has been specially made for ScoutsCymru through funding from the Community Foundation in Wales.

Mae ScoutsCymru wedi ymrwymo i roi’r Gymraeg i mewn i Sgowtio, ac ar ôl ymgynghori â Chomisiynydd y Gymraeg rydym yn hyrwyddo gwisgo’r Bathodyn Cymraeg gan unrhyw Oedolyn Gwirfoddol ac Arweinydd Ifanc sydd yn gallu siarad Cymraeg.

Cynllunid y bathodyn gan swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, a gwnaethpwyd y fersiwn brethyn yn arbennig i ScoutsCymru drwy arian oddi wrth Sefydliad Cymunedol yng Nghymru

If you speak Welsh at any level and are happy to be identified as someone who will speak Welsh to others, then this badge is for you.

The Badge will be provided* free of charge upon completion of a Registration Form. This allows us to identify our Welsh speakers in ScoutsCymru.

The Badge can be worn on uniform on the right chest above or in place of the Union Flag if worn.

Os ydych yn siarad Cymraeg ar unrhyw lefel ac yn hapus i gael eich adnabod fel rhywun fydd yn siarad Cymraeg ag eraill, dyma’r bathodyn i chi.

Darperir y bathodyn *yn rhad ac am ddim ar ôl llenwi Ffurflen Gofrestru.  Bydd hwn yn ein galluogi i adnabod ein siaradwyr Cymraeg yn ScoutsCymru.

Gellir gwisgo’r bathodyn ar y ffurfwisg ar y frest ar y dde uwchben neu yn lle Baner yr Undeb os gwisgir.